Hovedsiden
Motto/ Verdisyn
Vedtekter
Informasjon
Virksomhets- & arb.plan
Fokusområder
Avdelingene
Ansatte
Foreldreutvalg/SU
Lenker
S√łknadsskjema
Ledige stillinger
Kontakt oss
 
 

Månedsplaner

Fotsporet

Hjerterommet

Armkroken

Håndtrykket

Skattkammeret

Smilehullet

ØyeblikketViktige datoer

 


KFK

Du er her: Vedtekter

                                                                                                                    

LOVER OG VEDTEKTER

 

Alle barnehager i Norge drives etter

1. Lov om barnehager og

2. Rammeplan for barnehagen.

Barnehagene ligger under Kunnskapsdepartementet.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN BARNAS KULTURHAGE

Strand Pinsemenighet Klippen har i møte den 25.2.2005 fastsatt disse vedtekter for barnas kulturhage barnehage i medhold av Lov 5.mai 1995 nr. 19 om barnehager og nyere forskrifter til denne.

Vedtektene er sendt Strand kommune og fylkesmann i Rogaland  til orientering.

 

1) Forvaltning av barnehagen (eierforhold m.v.)

Barnas kulturhage eies og drives av Strand Pinsemenighet, Klippen, som bygger sin virksomhet på kristen etikk og verdigrunnlag. Eiers oppgaver og ansvar forvaltes av styret for barnehagen. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende offentlige lover, forskrifter og retningslinjer.

2) Formål.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet i henhold til Lov om Barnehagen.

Dette uttrykkes i barnehagens motto: Barn trenger røtter og vinger.

3) Styringsform.

Barnas kulturhage har et eierstyre, et samarbeidsutvalg og et foreldreråd.

Eierstyret består av fire medlemmer og to varamedlemmer og velges på menighetens årsmøte. Medlemmene velges for en toårsperiode. Styret konstituerer seg selv. Eierstyret har ansvar for barnehagenes økonomi og bemanning.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som blant annet skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Det består av 2 representanter valgt av foreldrene, 2 fra personalet, 2 oppnevnt av eieren.

Foreldrenes og personalets representanter velges for ett år. Eierens representanter oppnevnes av eier for 2 år om gangen. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

De som sitter i eierstyret og samarbeidsutvalget, samt ansatte, har taushetsplikt, jfr. Forvaltningsloven §13

4) Foreldremøter.

Barnehagen arrangerer minst 2 foreldremøter i løpet av et barnehageår. Foreldrerådet kan også arrangere foreldremøter.

Alle foreldre innkalles til foreldresamtale 2 ganger i løpet av et barnehageår.

5) Opptak av barn.

I Strand kommune har vi samordnet opptak, det betyr at opptaket skjer etter de til enhver tid gjeldende kommunale opptakskriterier.

6) Oppsigelser.

Dersom et barn slutter i løpet av året, meldes det fra skriftlig 1.mnd. i forveien. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i mnd.

Foreldre/ foresatte som ønsker å ta ut barnet før barnehageårets slutt, må si opp plassen innen 1.mars - ellers må det betales ut barnehageåret, dvs. t.o.m. 14.august.

 

6)Oppsigelser. (endring som trer i kraft fra 01.01.2018)

Oppsigelse av barnehageplass skal meldes skriftlig 3.mnd. i forveien. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i mnd. 

 

7) Foreldrebetaling.

Foreldrebetaling skjer etter de til enhver tid gjeldene kommunale satser.

8) Mat/ Kostpenger.

I barnehagen blir det servert frokost, lunsj og et lettere måltid på ettermiddagen. Kostpenger legges som et tillegg på faktura for plass og faktureres månedlig.

9) Leke-  og oppholdsareal.    

Arealnorm per barn settes til 4 kvm for 3-6-åringene, og 5,3 kvm for 0-3 åringene. Barnas leke- og oppholdsareal inne er 750,5 kvm i barnehage-etasjene. Dessuten står menighetsbyggets 1.etasje med storsal, scene, kafè og aktivitetsrom, og kjeller med aktivitetshall og klatrevegg til barnehagens disposisjon.

Ute har barnehagen et inngjerdet område på 5 638 m2. I tillegg disponerer barnehagen KFK basen sitt uteområde i skoletiden på 744m2 samt klippen sitt uteområdet på 3 508m2.

Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, vil barnehagens lokaler brukes til andre møte- og aktivitetstilbud. Strand Pinsemenighet, Klippen, står ansvarlig for utleie og bruk.

10) Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl 06.30 til kl 16.45

Barnehagen er åpen hele året.

Barnehageåret begynner 15.august og varer til og med 14.august året etter.

Vi har stengt jule- og nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Vi har 5 planleggingsdager pr. år.

Barna må ha minst 4 uker ferie, hvorav minst 3 uker er sammenhengende og skal tas ut mellom 15.juni - 15.august. Den siste uken skal også være avtalt ferie og kan ved behov deles opp i to perioder knyttet til helg. Det betales ikke for juli måned.

11) Ansvar.

Personalet har ansvar for barnet den tiden det oppholder seg i barnehagen. Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.

Henting og bringing av barna er foreldrenes ansvar. Det bes spesielt opplyst hvem som henter og bringer barna.

Er et barn sykt eller er borte av andre grunner, må det gis beskjed. Syke eller sterkt forkjølte barn må holdes hjemme p.g.a. smittefaren.

12) Forsikring.

Barnehagen har sine forsikringer gjennom Private Barnehagers Landsforbund og er forsikret i If. Barna i barnehagen er kollektiv forsikret for ulykke -  medisinsk invaliditet  og død.

13) Ansettelse av personale.

Eierstyret ansetter personalet og fastsetter stillingsbeskrivelser. Styrer og pedagogiske ledere skal ha førskolelærerutdanning eller tilsvarende utdanning.

Styrer har rett til å uttale seg ved tilsetting. Personalet forplikter seg til å jobbe etter barnehagens vedtekter og arbeidsinstruks fastsatt av eier.

Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge frem gyldig helse- og politiattest. De ansettes med 6 måneders prøvetid.

14) Internkontroll/ Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagen gjennomfører internkontroll med sjekkliste hvert år, i følge Forskrift om internkontroll. HMS-systemet skal ivareta barn og voksnes psykiske og fysiske arbeidsmiljø.

15) Helse.

Foreldre/foresatte plikter å melde fra om smittsomme sykdommer i hjemmet. Barnehagen vil underrette foreldre/foresatte om ulykker og sykdommer i barnehagen. Barna skal være hjemme fra barnehagen når de er syke.

16) Iverksetting og endring av vedtekter.

Vedtektene for Barnas kulturhage gjøres gjeldende fra 15.08.2005.

Endring av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og sendes kommunen og fylkesmannen til orientering. Eieren kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.

Vedtektene redigert 16.03.2012

 

Følg: Barnas Kulturhage på Facebook

 

Vi ønsker store og små en riktig god sommerferie.

I sommr har vi egen sommerplan og tema uker / "happeningdager".

 

Vi minner om PLANLEGGINGSDAG 15. AUGUST. Da har barnehagen stengt.

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden Kontakt oss